HKS Group B.V., gevestigd aan Leerlooierij 3 in Steenbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacy verklaring is geldig voor alle en onderliggende handelsnamen/bedrijven. Deze overeenkomst is uiterst nauwkeurig opgesteld via de speciale opengestelde website

van de overheid, welke te genereren is via: https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring/ 

Contactgegevens:
https://www.hksolutionsgroup.nl/
Leerlooierij 3 in Steenbergen
0611671789

Stephan Kamerling is de Functionaris Gegevensbescherming van HKS Group B.V. en onderliggende handelsnamen/bedrijven Hij/zij is te bereiken via stephan@hksolutionsgroup.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

HKS Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
HKS Group B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: – burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken HKS Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– HKS Group B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

HKS Group B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HKS Group B.V.) tussen zit. HKS Group B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

1. Wij hanteren via de website de mogelijkheid om privacygegevens te delen met HKS Group B.V voor sollicitanten. Deze gegevens worden ontvangen via e-mail en verwerkt in ons systeem en in the cloud veilig opgeslagen en worden alleen gebruikt voor het bemiddelen voor en naar werk werk of de verwerking van verschillende soorten overeenkomsten. Zonder goedkeuring delen we deze gegevens niet. 2. Klanten of prospects kunnen ons mailen en gegevens worden opgeslagen in e-mail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HKS Group B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

1. Wij (bij sollicitanten)zullen na 4 weken na binnenkomst uw gegevens bewaren en vernietigen indien wij geen passende projecten hebben. Indien wij een passend project hebben gevonden en u in 1 of meerdere trajecten gaat lopen gaat u akkoord om de bewaartermijn te verlengen met minimaal 1 jaar. 2. Bij klanten of prospects zullen wij de gegevens bewaren in de e-mail. U kunt als partij 1 en 2 ten alle tijde een verzoek doen om uw gegevens te verwijderen uit onze database.

Delen van persoonsgegevens met derden

HKS Group B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HKS Group B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HKS Group B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HKS Group B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hksolutionsgroup.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HKS Group B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HKS Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hksolutionsgroup.nl